Bony rozwojowe

Jakie firmy mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na szkolenia mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z pózń . zm.).

Firmy mikro, średnie i małe określane są mianem firm sektora MŚP.

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich decydują następujące czynniki:

  • liczba osób zatrudnionych
  • roczny obrót
  • roczna suma bilansowa

Aby przedsiębiorstwo zostało uznane za firmę sektora MŚP musi spełnić łącznie 2 warunki:

– zatrudnia mniej niż 250 pracowników

– roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony euro.

Generalna zasada przyporządkowania firmy do kategorii mikro, małej lub średniej  przedstawia tabelka:


Źródło: Nowa definicja MŚP definicja MŚP Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Poradnik Komisji Europejskiej

Uwaga: Przy określaniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę wszystkie firmy powiązane, których dane (liczba zatrudnionych pracowników, roczne obroty i suma bilansowa) należy zsumować.

Informacje jak określić wielkość przedsiębiorstwa krok po kroku wyjaśnia  podręcznik opracowany przez Komisję Europejską:
Nowa definicja MŚP – Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia.

Można również skorzystać z narzędzia opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – tzw. kwalifikator MŚP.