Bony rozwojowe

Definicja pracownika w dofinansowanych usługach rozwojowych

30 października 2017

Definicja pracownika w dofinansowanych usługach rozwojowych

Usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, coaching itp.) dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania skierowane są do przedsiębiorców  oraz ich pracowników.

Ale co dokładnie oznacza sformułowanie „pracownik przedsiębiorstwa”?

W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania istnieje kilka różnych definicji określających, kogo właściwie należy uznać za pracownika przedsiębiorstwa. Wynika to faktu, iż definicja pracownika, który może zostać delegowany przez pracodawcę na szkolenie (czy inną usługę rozwojową) znajduje się w regulaminie naboru – dokumencie, który opracowany jest na poziomie regionu (województwa) przez operatora (czyli  instytucję, która bezpośrednio udziela dofinansowania przedsiębiorcy).

W zdecydowanej większości przypadków definicja obejmuje szerokie grono osób związane z przedsiębiorstwem – nie tylko poprzez umowę o pracę.  Ponieważ wsparcie na rzecz przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną (lub pomoc de minimis) definicja pracownika u większości operatorów zaczerpnięta została z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. W definicji personelu przedsiębiorstwa znajdującej się w tym rozrządzeniu ujęte zostały następujące kategorie osób:

  1. pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę)
  2. osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy
    o dzieło
  3. właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
  4. wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe;

Zatem nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, ale również umowy zlecenie czy nawet umowy o dzieło mogą zostać delegowane przez przedsiębiorcę na dofinansowane szkolenia. Kolejne kategorie (punkt 3 i 4 powyżej) obejmują również osoby tzw. współpracujące (czyli małżonków/dzieci współpracujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej, za które odprowadzane są składki zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych). Do tej kategorii można zaliczyć również osoby zatrudnione na podstawie tzw. kontraktów menedżerskich.

W wielu regulaminach operatorzy nie wpisują dokładnie definicji pracownika, a jedynie stosują odwołanie właśnie do rozporządzenia przywołanego powyżej lub do rozrządzenia unijnego. Jeżeli zatem w regulaminie naboru znajduje się informacja, iż pracownikiem jest:

  1. Personel w rozumieniu personel w rozumieniu zapisów § 2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca    w  sprawie udzielania pomocy de  minimis oraz pomocy publicznej w  ramach  programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

lub

  1. Personel w rozumieniu w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

oznacza to wszystkie kategorie osób omówione powyżej – punkty od 1 do 4.
Należy jednak każdorazowo szukać definicji personelu w słowniczku, który znajduje się w regulaminie opracowanym przez operatora, gdyż zdarza się, że definicja pracownika nie jest tak szeroka jak w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej (krajowych i unijnych) i jest ograniczona np. tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.