Bony rozwojowe

Podmiotowe finansowanie kształcenia czyli istota dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP

19 sierpnia 2017

Podmiotowe finansowanie kształcenia czyli istota dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki na szkolenia dla przedsiębiorców (pracowników oraz właścicieli firm) dystrybuowane są w oparciu o tzw. podmiotowy system finansowania.

W praktyce oznacza to, iż  przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na dowolnie wybrane przez siebie szkolenie (dostępne w Bazie Usług Rozwojowych) bez konieczności opracowania wniosku o dofinansowanie projektu jak to miało miejsce w latach 2007-2013. W obecnie funkcjonującym systemie (tzw. Podmiotowy System Finansowania) przedsiębiorca zgłasza się do tzw. operatora, który zweryfikuje jego dane i zawrze z nim umowę na realizację usług rozwojowych. Posiadając podpisaną umowę przedsiębiorca może zakupić dowolne szkolenie zamieszczone w tzw. Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako szkolenie z dofinansowaniem. Dofinansowanie może wynieść nawet do 80% kosztów szkolenia.

Podmiotowy system finansowania nie obejmuje środków dystrybuowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego .
W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania dystrybuowanie są środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Największymi zaletami takiego systemu dystrybucji środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników są:

  • Łatwość pozyskania dofinansowania – przedsiębiorca nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie i posiadać jakiejkolwiek wiedzy na temat opracowania projektów unijnych i rozliczania środków, gdyż opracowanie wniosku nie jest konieczne. Wystarczy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie dystrybuuje środki na ten cel (tzw. operator czyli podmiot wybrany w danym województwie do rejestracji przedsiębiorców i dokonywania refundacji/przedpłaty za zakupione przez przedsiębiorców szkolenia)
  • Czas – przedsiębiorca nie musi już czekać na termin ogłoszenia konkursu, naboru wniosków i ich ocenę. Szkolenie zakupi i zrealizuje w dogodnym dla siebie terminie. Zgłaszając się do instytucji udzielającej dofinansowania w swoim województwie, przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania na jakie szkolenie, ani kiedy chce się wybrać bądź delegować pracownika.
  • Wymogi formalne ograniczone do minimum   brak konieczności opracowania wniosku o dofinansowanie, podawania tematyki i terminów realizacji szkoleń, a przede wszystkim brak konieczności uzasadniania potrzeby realizacji danego szkolenia. Zgłoszenie zawiera tylko minimum danych, które przedsiębiorca musi podać ze względów ewidencyjnych i kontrolnych (dane firmy, pracownika oraz formularze związane z udzieleniem pomocy de minimis, gdyż dofinansowanie dla przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis). Szczegółowy wykaz danych, które przedsiębiorca musi przedstawić w zgłoszeniu jest zawsze podany na stronach instytucji, które w danym województwie zajmują się obsługą systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Warto jednak podkreślić raz jeszcze, iż podstawowym założeniem całego systemu na poziomie krajowym jest minimalizacja formalności związanych z jego wdrożeniem i funkcjonowaniem (wiele instytucji prowadzi nabór i rozliczenie on-line).
  • Pomoc w znalezieniu oferty szkoleniowej przedsiębiorca, który nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową może bardzo szybko znaleźć odpowiadające jego potrzebom szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych  , który jest serwisem prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza zawiera wszystkie aktualnie dostępnie usługi szkoleniowe (i doradcze) możliwe do zakupu z opcją uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe zasady dofinansowania dla przedsiębiorców z danego województwa mogą się różnić, ale określone założenia są stałe i jednakowe dla wszystkich województw:

  • Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP,
  • poziom dofinansowania szkolenia to 50% do 80% ceny szkolenia,
  • Wniosek o dofinansowanie w danym województwie może składać przedsiębiorca posiadający tam siedzibę/oddział/filię.
  • Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca/właściciel biznesu oraz zatrudnieni przez niego pracownicy