Bony rozwojowe

Słowniczek podstawowych pojęć Podmiotowego Systemu Finansowania

23 czerwca 2017

Słowniczek podstawowych pojęć Podmiotowego Systemu Finansowania

W regulaminach i dokumentach zgłoszeniowych oraz w samych informacjach przygotowanych dla przedsiębiorców na temat sposobu dofinansowania szkoleń pojawiają się określenia, które dla kogoś, kto nie zetknął się nigdy z terminologią „unijną” i „urzędniczą” mogą stanowić barierę w zrozumieniu tych dokumentów. 


Operator – podmiot wybrany w konkursie w danym województwie, który zajmuje się udzielaniem dofinansowania na usługi rozwojowe. Podmiot tej jest odpowiedzialny za działania promocyjne, informacyjne w celu pozyskania przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na usługi szkoleniowe, doradcze, sfinansowanie certyfikatów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pomoc de minimis – pomoc udzielana przedsiębiorcy korzystającemu z dofinansowania. Wartość pomocy jest zależna od ceny szkolenia i wartości dofinansowania. Jeden przedsiębiorca może uzyskać równowartość kwoty 200 tys. EURO w ciąg 3 lat podatkowych. Wartość ta jest obniżona do kwoty 100 tys. EURO przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów. Wielkość otrzymanej dotychczas pomocy przez przedsiębiorstwo można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisując w wyszukiwarce numer NIP.

Podmiot świadczący usługi rozwojowe  – firma szkoleniowa lub instytucja (uczelnia, stowarzyszenie, itp.), która zamieszcza oferty usług rozwojowych z Bazie Usług Rozwojowych. Tylko u tych podmiotów, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych i dodatkowo maja oznaczone pole Dofinansowanie można kupić szkolenie które będzie częściowo sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej. Tego typu przedsiębiorstwa w Podmiotowym Systemie Finansowania uzyskują wyższy poziom dofinansowania usług rozwojowych.

Usługa rozwojowa – usługa obejmująca działania edukacyjne, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników (np. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring).